20 jaar expertise
All-Inclusive tarieven
Binnen 24 uur offerte
Uitgebreide Support
Tevredenheidsgarantie
Gemiddelde beoordeling: 9,1
Vrijblijvende offerte

Kees Driehuis voor Kinggemeenten

KING is het Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten en is van en voor gemeenten. KING richt zich op het verbeteren van  dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun burgers en bedrijven. Verder helpt KING gemeenten deel te nemen aan de netwerksamenleving en ontwikkelt KING concepten voor een krachtige bestuur. En heel praktisch: KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

Transities en transformaties gemeenten

De decentralisaties zorgen voor verandering van gemeenten. Gemeenten moeten meer taken uitvoeren en tegelijk efficiënter gaan werken vanwege de bezuinigingen. De aard van de taken vraagt om een betrokken aanpak. De uitdaging wordt om alle werkprocessen zo in te richten dat gemeenten toegevoegde waarde en kwaliteit kunnen leveren.

Gemeenten, het Rijk, de markt en de maatschappij

Om gemeenten zo volledig mogelijk te ondersteunen richt KING zich op de gemeenten, het Rijk, de markt en het maatschappelijk middenveld.

 • Namens gemeenten overlegt KING met rijkspartners over het realisme van de rijksagenda inzake de gemeentelijke uitvoering;
 • KING regelt samenwerkingsafspraken met marktpartijen en maatschappelijke organisaties om generieke voorwaarden te stellen vanuit een regisserende rol;.
 • KING geeft de gemeenten concrete producten en ondersteunt hen bij de implementatie ervan.

Gemeenten in de netwerksamenleving

Gemeenten zoeken continu naar de juiste vorm van samenwerking en schaalgrootte in de netwerksamenleving. Oplossingen ontstaan in sterke mate in de regio: buurgemeenten, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en ketenpartners. De toename van zelforganisatie, samenwerking en de standaardisatie hebben grote gevolgen voor de rol van de informatievoorziening en verantwoording van gemeenten. Ze vragen om goed en krachtig bestuur, van elkaar lerende gemeenten en toegankelijke informatie die actueel, volledig en betrouwbaar is.

Generieke informatievoorziening ontzorgt gemeenten

Gemeenten willen niet langer apart van elkaar bezig zijn met het vormgeven van hun eigen informatiemodel. Hun informatievoorziening wordt steeds meer generiek. Dit is efficiënter en praktischer.

Burger, bestuur, samenwerking en dienstverlening

KING is actief op de volgende aspecten die in de transitie en transformatie aan de orde komen:

 • Burger: positie/rol, partnerschap, co-creatie, zelfredzaamheid;
 • Bestuur: modernisering;
 • Samenwerking/regie: gemeente als opdrachtgever, regisseur, afspraken met lokale, regionale en landelijke partijen;
 • Dienstverlening: visie op dienstverlening, kanaalsturing, samenhang tussen domeinen;
 • Organisatie & processen: organisatie-inrichting, ketenprocessen, herontwerp, cultuuraspecten;
 • Informatie: sturings- en verantwoordingsinformatie, gegevens en berichten, beveiliging en privacy;
 • ICT: systemen en applicaties, koppelvlakken, een goede opdrachtgever zijn.

Voor alle gemeenten

KING ontwikkelt producten die voor alle gemeenten toepasbaar zijn. KING streeft naar producten en diensten die door 100% van de gemeenten worden gebruikt. KING ontwikkelt, toetst en verbetert middelen voor bijvoorbeeld advisering en implementaties. Eenmaal beproefd en uitgewerkt streeft KING naar grootschalig gebruik bij gemeenten.

De aanpak van KING

 • Voortdurende samenwerking met gemeenten om noodzaak en praktische toepasbaarheid van de ondersteuning te waarborgen;
 • Intensief contact met het Rijk in samenwerking met VNG, samenwerking met en regie op marktpartijen, samenwerking met brancheverenigingen;
 • Goede en intensieve communicatie met alle partijen;
 • Instrumenten ontwerpen voor gedegen monitoring van relevante informatie, zowel ten behoeve van de poortwachter-functie van KING richting Rijk als ten bate van gemeenten zelf;
 • Massa-maatwerk in uitvoering en implementatie: binnen generieke instrumenten zoveel mogelijk aansluiten bij de individuele behoefte van, en verscheidenheid onder, gemeenten;
 • Gericht op zowel een praktische korte termijnaanpak als op een visie op de langere termijn voor de ontwikkeling van gemeenten als meest nabije overheid van mensen.

KING en de VNG

In 2009 is KING opgericht door de ALV van de VNG als Kwaliteitsinstituut van Nederlandse gemeenten. Het doel van KING is adviseren, begeleiden en ondersteunen van gemeenten bij kwaliteitsvraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarmee legt KING de nadruk op hoe gemeenten de opgaven van het rijk gaan realiseren. KING is een coöperatie die onderdeel uitmaakt maakt  van de coöperatie VNG Diensten.